• Regulamin

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego www.orac-sklep.pl.

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Konsument – Klient będący osobą fizyczną, składający w Sklepie Internetowym zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Sprzedający – Ika-Kolor Mariola Szoszorowska i Spółka – Spółka Jawna 80-384 Gdańsk, ul. Śląska 4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247657, NIP 584-25-68-703 REGON 220159859 tj. podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.orac-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.


§2 Zasady ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.orac-sklep.pl.
Właścicielem serwisu oraz sprzedającym jest firma: Ika-Kolor Mariola Szoszorowska i Spółka – Spółka Jawna 80-384 Gdańsk, ul. Śląska 4, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000247657, NIP 584-25-68-703 REGON 220159859
Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerami telefonów 058 761 86 50 lub 696 080 903. Koszt połączenia wg stawek operatora Klienta,
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: esklep@ika-kolor.com.pl
Klient może uzyskać dostęp do regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Strony związane są wersją regulaminu obowiązującą w momencie złożenia zamówienia, ewentualne zmiany w regulaminie nie kształtują praw klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.
Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabronione jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.


§3 Zamówienia i dostępność towaru

Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.orac-sklep.pl lub alternatywnie www.nmc-sklep.pl. Klientem może być osoba fizyczna zdolna do czynności prawnych lub osoba prawna.
Do złożenia zamówienia towaru w sklepie internetowym www.orac-sklep.pl wymagane jest założenie konta w serwisie, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu.
Po złożeniu zamówienia Klient będący Konsumentem otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy oraz informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia za pośrednictwem poczty e-mail esklep@ika-kolor.com.pl.
Klient będzie informowany o zmianie statusu zamówienia za pośrednictwem poczty e-mail esklep@ika-kolor.com.pl
Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedającego.
Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny. Paragon fiskalny wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta produkty są gotowe do wysyłki.
Aby otrzymać fakturę VAT należy w formularzu rejestracyjnym podać dane firmy i wypełnić pole NIP.
Klient może wycofać złożone zamówienie przez e-mail esklep@ika-kolor.com.pl. Klient nie może wycofać zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.
Dostępność towarów w sklepie www.orac-sklep.pl jest uzależniona od rodzaju asortymentu (towary objęte programem magazynowym, towary zamawiane od producenta).
Towary oznaczone symbolem "24h" są objęte programem magazynowym. Oznacza to, że stany magazynowe tych produktów są na poziomie, który powinien pozwolić na wysyłanie zamówionych produktów bezpośrednio po przyjęciu zamówienia do realizacji. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji do 14 dni w sytuacji, gdyby ilość zamówionych produktów przekroczyła ilość produktów dostępnych na magazynie, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub e-mailową na etapie weryfikacji zamówienia. W przypadku niewyrażenia zgody na wydłużenie realizacji zamówienia klient ma prawo wycofać złożone zamówienie zawiadamiając o tym Sprzedawcę poprzez e-mail esklep@ika-kolor.com.pl.
Produkty, nie objęte programem magazynowym są sprowadzane od producenta dopiero po zamówieniu przez Klienta.
W przypadku niedostępności towaru u producenta lub innego dostawcy Sprzedający zastrzega sobie prawo ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia złożonego za pośrednictwem sklepu internetowego www.orac-sklep.pl i, w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Klienta, zwróci mu całą otrzymaną od niego kwotę.
Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.orac-sklep.pl są fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Zawartość internetowego sklepu www.orac-sklep.pl (tj. produkty wraz z cenami) nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu internetowego www.orac-sklep.pl.


§4 Terminy i koszty dostawy

Koszt dostawy zamówionego towaru o wartości nie przekraczającej 700 zł (siedemset złotych) brutto wynosi w przypadku zakupu towaru z oferty jednego producenta 30,00 zł brutto, w przypadku zakupu towaru z oferty dwóch lub więcej producentów 60 zł brutto.
W przypadku gdy wartość zamówienia wynosi co najmniej 700 zł brutto, dostawa jest bezpłatna.
Zamówienia dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym. Udostępniamy także odbiór zamówionego towaru w siedzibie firmy o ile Klient złoży taką dyspozycję w zamówieniu.
Przesyłki są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
Czas dostawy wynosi 1-2 dni robocze od momentu weryfikacji zamówienia przez operatora sklepu www.orac-sklep.pl.


§5 Ceny towarów oraz płatności

Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
Ceny mogą ulec zmianie. Zmiana ceny nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny.
Cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest wiążąca dla Sprzedającego.
Oferowane produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego. Oferta jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
Klient może wybrać następujące formy płatności za składane zamówienie:
a) gotówka przy odbiorze w siedzibie firmy:
Ika-Kolor Mariola Szoszorowska i Spółka – Spółka Jawna
80-384 Gdańsk, ul. Śląska 4

b) przedpłata na rachunek bankowy sklepu:
Ika-Kolor Mariola Szoszorowska i Spółka – Spółka Jawna
80-384 Gdańsk, ul. Śląska 4
RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 36 1750 1325 0000 0000 2603 4717
Wpłaty należy dokonać w ciągu 48 godzin od momentu weryfikacji zamówienia przez operatora sklepu www.orac-sklep.pl.
Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po wpłynięciu środków na konto.


§6 Uszkodzenia stwierdzone w chwili odbioru towaru

Sprzedający ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.
chwili odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki.
Ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić obsłudze transportu.
Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia przy osobie/osobach dostarczających przesyłkę oraz spisanie protokołu niezgodności. Zakwestionowany towar wraz z paragonem, fakturą lub innym dokumentem stwierdzającym sprzedaż należy zwrócić obsłudze transportu. Jeżeli przesyłka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić całość.
Koszt transportu zakwestionowanego towaru ponosi Sprzedający.
Kiedy przesyłka znajdzie się ponownie u Sprzedającego towar zostanie wymieniony na nowy, a przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego.
Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru.
Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, obsługa transportu ustala stan przesyłki na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
Jeżeli po wydaniu przesyłki Klient stwierdził, że dostarczony towar nie odpowiada zamówieniu lub nie ma właściwości określonych w umowie odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w przypadku zamontowania lub rozpoczęcia korzystania z kwestionowanego towaru.


§ 7 Reklamacje

Sprzedający jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna lub prawna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania zamówienia Klientowi.
Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu www.orac-sklep.pl. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.
Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
Reklamacje należy składać na adres siedziby sprzedawcy 80-384 Gdańsk, ul. Śląska 4, lub za pośrednictwem poczty e-mail esklep@ika-kolor.com.pl.
Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego reklamowany produkt wraz z paragonem, fakturą lub innym dokumentem stwierdzającym sprzedaż i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem www.orac-sklep.pl, po kliknięciu w link http://orac-sklep.pl/news/n/95/Formularz-reklamacyjny.
Skorzystanie z wzoru zgłoszenia reklamacyjnego nie jest obowiązkowe może jednak usprawnić postępowanie reklamacyjne.
W przypadku gdy reklamowany produkt został zamontowany w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez uszkodzenia produktu lub z innych przyczyn nie byłoby to celowe składając reklamację należy przesłać Sprzedającemu (na adres siedziby 80-384 Gdańsk, ul. Śląska 4, lub za pośrednictwem poczty e-mail esklep@ika-kolor.com.pl) dokumentację zdjęciową wraz z paragonem, fakturą lub innym dokumentem stwierdzającym sprzedaż oraz nr telefonu kontaktowego i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym o jakim mowa powyżej.
Sprzedający niezwłocznie nie później niż w ciągu 3 dni roboczych skontaktuje się z Klientem powiadamiając o dalszym postępowaniu w tym przede wszystkim ustaleniu dogodnego dla Klienta terminu oględzin reklamowanego produktu. Termin oględzin nie może przekraczać 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Protokół z oględzin stanowi podstawę rozpatrzenia reklamacji.
Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający zaproponuje wymianę rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedającego.


§8 Prawo odstąpienia od umowy przez Konsumenta

Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór załączamy w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia w naszym sklepie.
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na adres siedziby sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty e-mail esklep@ika-kolor.com.pl.
Sprzedający niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego za pośrednictwem poczty e-mail esklep@ika-kolor.com.pl.
W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Koszt przesyłki zwrotnej obciąża Konsumenta i jest bezpośrednim kosztem zwrotu, szacowanym maksymalnie na kwotę 60zł.
Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, uszkodzony, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Konsumenta odszkodowania. Akceptując regulamin, Konsument potwierdza otrzymanie informacji o prawie odstąpienia od umowy.
Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


§9 Rozstrzyganie sporów

Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym.
Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy
W ramach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.


§10 Gwarancja

Za wyjątkiem podstawowych zabiegów czyszczących oraz okresowego malowania kolekcje ORAC Decor® nie wymagają konserwacji. Firma ORAC® udziela gwarancji na brak wad materiałowych i technologicznych przez okres jednego roku od daty zakupu pod warunkiem przestrzegania instrukcji montażu oraz zastosowania klejów wyprodukowanych przez firmę ORAC.
Gwarancja obejmuje tylko wady i uszkodzenia, które mogą być przypisane producentowi. Inne uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub montażem nie są objęte gwarancją.


§11 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „IKA - Kolor” Mariola Szoszorowska i spółka spółka jawna, ul. Śląska 4, 80-384 Gdańsk, ul. Śląska 4, 80-384 Gdańsk, KRS 0000247657, NIP 584-25-68-703, REGON 220159859, ika-kolor@ika-kolor.com.pl, tel.: (58) 761 86 50 do 51 – dalej Administrator Danych;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO, co oznacza, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umowy zawieranej z Administratorem Danych;podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy a konsekwencją niepodania danych jest niedojście umowy do skutku/niezrealizowanie zamówienia;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 9 ust. 2 lit. „f” RODO w przypadku gdy przetwarzanie okaże się niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy nie dłużej jednak niż do końca okresu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawieranej z Administratorem Danych;
posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danychw tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
b) sprostowania danychlub uzupełnienia,
c) usunięcia danych,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo wniesienia sprzeciwu,
g) prawo do powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania;
dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione odbiorcom danych (kontrahentom) związanym z Administratorem Danych wyłącznie w celu wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa – gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.


Polityka Cookies

Czym są „Cookies”?

Pliki Cookies (tzw. "ciasteczka") są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i używane przez serwer do rozpoznania urządzenia Użytkownika przy połączeniu oraz do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies dzielą się na tymczasowe, pamiętane do czasu zamknięcia przeglądarki i Cookies z określonym terminem wygaśnięcia, które są zapisywane przez przeglądarkę na dłużej. Wysłanie Cookie do przeglądarki w żaden sposób nie narusza prywatności Użytkownika. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywane mogą być jedynie przez stronę internetową, z której zostały wysłane.

Jakich plików "Cookie" używamy.

Cookies sesji - ten rodzaj plików cookies pozwala zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika oraz pozwala na identyfikację Użytkownika od momentu zalogowania do serwisu/sklepu do jego wylogowania. Cookies sesji są plikami tymczasowymi co oznacza, że pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z serwisu/sklepu lub zamknięcia przeglądarki.

Statystyki Google Analytics - ruch na stronach serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Ma to na celu gromadzenie danych o sposobie i popularności korzystania z naszego serwisu/sklepu. Korzystając ze stron serwisu/sklepu zgadzasz się na analizowanie Twoich danych przez Google Analytics w celach tu opisanych.

Ustawienia "Cookies".

Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, tak aby wyłączyć możliwość przechowania plików Cookies, bądź uzyskiwać informacje o ich każdorazowej próbie zapisania na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może także w każdej chwili usunąć pliki Cookies. Czynności te można wykonać za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o zasadach obsługi plików Cookies, w tym ich wyłączaniu sposobie ich pobierania i przechowywania dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Wyłączenie obsługi plików Cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu/sklepu oraz może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać strona internetowa.
  • Sklep zamknięty


Przepraszamy,
trwają prace administracyjne.